Jaarverslag 2019

Op deze pagina is het verslag van de directeur en de cijfers uit het jaarverslag van 2019 te vinden.

Klik op onderstaande button om het volledige jaarverslag van 2019 en voorgaande jaren te bekijken.

Verslag van de directeur

Het jaar 2019 is het eerste jaar van de businessplanperiode 2019-2022 waarin Brabant C haar portefeuille doorontwikkelt naar een portefeuille met meer iconische projecten, het bedrijfsleven meer bindt aan investeringen in Brabant C projecten, innovatieve vormen van financiering introduceert en haar netwerkfunctie versterkt. Met deze ontwikkelopgaven zijn we in 2019 vol aan de slag gegaan en de eerste resultaten zijn gepresenteerd in de twee Fanzines die Brabant C in 2019 heeft uitgebracht.

Ondertussen is de hoofdopdracht, het scouten en financieren van projecten met duurzame betekenis voor het Brabantse cultuursysteem, uitgevoerd en zijn 13 aanvragen voor internationale projecten behandeld en 10 voor ontwikkelprojecten. Voor ontwikkelprojecten werd het financieringsplafond van € 650.000 voor 2019 reeds op 1 juli bereikt, hetgeen betekende dat vanaf dat moment geen nieuwe aanvragen meer in behandeling werden genomen. Het plafond voor (inter)nationale projecten à € 3.350.000 werd nagenoeg bereikt, waarmee Brabant C in 2019 het hoogste bedrag aan financieringen verstrekte in haar bestaan.

Een bijzonder jaar

2019 werd een bijzonder jaar voor Brabant C vanwege de uitspraak die de Raad van State (RvS) in februari 2019 deed inzake de stichting Cultuur Eindhoven betreffende de legitimiteit van het verstrekken van subsidies door onafhankelijke stichtingen. Die uitspraak heeft de ontwikkeling van Brabant C in een nieuw perspectief geplaatst. De provincie Noord-Brabant concludeerde dat, in het verlengde van de uitspraak van de RvS, Brabant C op grond van haar financieringsreglement niet bevoegd was eigenstandig subsidies te verstrekken. Zij heeft daar meteen de conclusie aan verbonden dat projectfinanciering door Brabant C dan via een provinciale subsidieregeling en in mandaat namens Gedeputeerde Staten moest gebeuren en heeft in afstemming met Brabant C een regeling uitgewerkt en vastgesteld, zodat Brabant C per 3 juni 2019 opnieuw gelegitimeerd was projecten te financieren. In dit proces is veel onvoorziene capaciteit gaan zitten.

Brabant C, bestuur en Raad van Toezicht, hebben aangegeven de overgang naar gemandateerd uitvoerder van een provinciale subsidieregeling te zien als een stap tegengesteld aan de opdracht en ontwikkelrichting van Brabant C. Zij hebben het besluit genomen om versneld in zetten op de ontwikkeling van een publiek-privaat investeringsvehikel, passend bij de opdracht van Brabant C: topcultuur in Brabant op een ondernemende wijze financieren en particuliere financiers daarbij betrekken. Hierover zijn met de provincie stevige gesprekken gevoerd die hebben geleid tot commitment, ook financieel, van de provincie voor de ontwikkeling van die vervolgstap. De verdere voorbereiding hiervan was uiteraard niet opgenomen in het Jaarplan 2019 en de uitwerking is voorzien in het Jaarplan 2020.

In het eerste halfjaar van 2019 zijn ook de provinciale verkiezingen geweest en is een nieuw college van GS aangetreden. De nieuwe gedeputeerde voor cultuur (Marianne van der Sloot) is echter al in november afgetreden. Gedeputeerde Annemarie Spierings heeft haar taken overgenomen.

Huisvesting

Vanaf 1 januari 2019 was Brabant C gehuisvest in de LocHal te Tilburg. In mei hebben wij de conclusie moeten trekken dat de LocHal weliswaar een culturele hotspot is en een prachtige huiskamer voor Tilburg, maar dat het opgelegde kantoorconcept van activiteit gerelateerd werken in een versplinterde en met veel ruis gepaard gaande kantoorsetting met 90 andere mensen, voor Brabant C niet de juiste context is. Brabant C heeft de huur per 31 december 2019 opgezegd en per 1 januari een nieuw onderkomen gevonden op het KVL-terrein in Oisterwijk.

Cijfers 2019

Cijfers

We maken de Brabander, het bedrijfsleven en anderen onderdeel van topcultuur in de provincie Brabant.

In 2019 heeft Brabant C in totaal €3.557.030 toegekend aan projecten

78%

van de investering is een subsidie en 22% is een lening

De organisatiekosten waren in 2019 €942.692

Multiplier 4

Geïnvesteerd bedrag 3,6 miljoen levert een totale investering op van 14,2 miljoen.

24 pitches plaatsgevonden

27 projecten gefinancierd

Waarvan 15 (inter)nationale en 12 ontwikkelprojecten

Bekijk het jaarverslag 2019